ENERGOCENTRUM vyrábí elektrickou energii spalováním biomasy. Biomasou může být pokrutina z lisovny nebo pelety z dalších druhů biomasy. Peletky se přijímají čisté, bez jakýchkoliv příměsí.

Spalování biomasy nevede k zvyšování CO2 v atmosféře, protože množství CO2, které biopaliva uvolní procesem spalování do atmosféry, je vyrovnáno množstvím CO2, které na sebe rostliny každoročně naváží v procesu fotosyntézy a uloží ve formě biomasy. Spalováním biomasy v našem speciálním kotli odpadá problém se zamořením okolí spalinami z jiných zdrojů.

Z kotle vystupuje popílek a škvára. Protože se jedná o biologicky a chemicky čistý materiál, je popílek certifikován jako hnojivo a škvára se požívá jako příměs do rekultivačních materiálů.

Tím dochází k maximálnímu využití všech produktů, se kterými se v BIOENERGO - KOMPLEX, s.r.o. pracuje. Snahou společnosti je bezodpadová technologie a ctí zásadu ekologického chování pod heslem: PLANETU MÁME JEN JEDNU.

TECHNOLOGIE

Základním výrobním zařízením v ENERGOCENTRU je parní kotel 25 t/hod; 4,5 MPa; 460°C a parní kondenzační turbína o výkonu 6 MW. Palivem jsou pelety z biomasy. Jejich spalováním v parním kotli je pomocí turbíny poháněn generátor elektrické energie. Vyrobená elektrická energie, kromě vlastní spotřeby, je dodávána do rozvodné sítě ČEZ Distribuce. Napájení ze sítě i následné napájení do sítě je na napěťové úrovni 22 kV.

Technické zpracování kotle je ojedinělé. Jedná se o strmotrubný jednobubnový parní kotel, který je speciálně konstruován na dané biopalivo. Během r. 2016 došlo na základě vyhodnocení dosavadního provozu k rozsáhlé rekonstrukci kotle, během které došlo k úpravě spalovací komory kotle, k doplnění parních ofukovačů pro čištění kotle za provozu a ke snížení teploty spalin. Výsledkem je zvýšení účinnosti a spolehlivosti.

Vlivem realizovaných technických opatření v kotli se dosahuje účinnosti kotle až 91,43 %.

Roční spotřeba biopaliva je cca 40.000 tun biomasy. Společnost ke spalování přijímá pelety o průměru 8 mm a měrné hmotnosti cca 500 kg/t.

EMISE

Emisní limity a výsledky měření

Elektrárna dlouhodobě dosahuje velice nízkých hodnot emisních limitů, viz tabulka níže

Název veličiny Jednotka Maximální povolené hodnoty Naměřené hodnoty v BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o.
04.11.2013 16.04.2014 28.05.2015 04.11.2016 18.10.2017 25.10.2018
Oxid siřičitý SO2

mg/m3

1250

pod 7,00

1,90

2,50

5,70

20,50

21,10

Tuhé znečisťující látky TZL

mg/m3

50

1,88

0,30

3,90

0,30

0,60

0,70

Oxid dusíku NOX

mg/m3

600

234,00

270,00

420,00

200,00

200,00

207,00

Oxid uhelnatý CO

mg/m3

600

127,00

52,00

128,00

22,00

91,50

69,90

Těkavé organické látky TOC

mg/m3

50

pod 0,40

0,30

neměřeno

neměřeno

10,50

5,40