Nařízení Evropského Parlamentu a Rady Evropy č. 2009/28/EC stanovuje závazné podmínky, které musí být dodrženy při výrobě biopaliv z hlediska ochrany životního prostředí.

Biopaliva splňují kritéria udržitelnosti, pokud vykazují úsporu emisí skleníkových plynů:

  • 35 % do 31. prosince 2017;
  • 50 % od 1. ledna 2018;
  • 60 % od 1. ledna 2018 v případě biopaliv vyrobených ve stacionárním zdroji, uvedeném do provozu 1. ledna 2017 nebo později;
  • Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti. Půda s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti je půda, která měla ke dni 1. ledna 2008 nebo později jeden z uvedených statusů:
    • les a jiné zalesněné plochy s původními druhy, kde nejsou žádné viditelné známky lidské činnosti a kde nejsou významně narušeny ekologické procesy,
    • vysoce biologicky rozmanité travní porosty.

     

Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí být vypěstována na půdě s velkou zásobou uhlíku, nesmí pocházet z půdy, která byla ke dni 1. ledna 2008 rašeliništěm.