Řepkový olej je získáván ze semene řepky olejné v po sobě jdoucích technologických procesech, z nichž vystupuje olej různé kvality.

Procesy zpracování

Prvním krokem zpracování semene řepky olejné je proces lisování. Proces lisování probíhá na šnekových lisech v jednom nebo několika lisovacích stupních. Pokud je proces lisování vícestupňový pak na prvním stupni probíhá lisování za nízkých teplot v rozmezí kolem 40 °C. Tímto šetrným způsobem se získává surový řepkový olej vysoké kvality obsahující veškeré cenné látky. Tento olej je čištěn od mechanických podílů semen filtrací. Výsledkem je produkt surového oleje panenského typu, který je mimo jiné vhodný k přímému užití jako potravina.

Další stupně lisování probíhají za vyšších lisovacích teplot a tlaků tak, aby v pevném zbytku po lisování byl obsah oleje co nejnižší. Pevným zbytkem po lisování je výlisek – pokrutina vesměs využívána k výrobě krmných směsí pro hospodářská zvířata. Surový olej je filtrován.

Další technologií získávání surového oleje je extrakce. Extrakce následuje obvykle po prvním stupni lisování, kdy se výlisek mísí s extrakčním činidlem, ve kterém je olej rozpustný. Běžným extrakčním činidlem je hexan. Z vyextrahované směsi se hexan odstraní oddestilováním. Produktem je extrahovaný surový řepkový olej a extrahovaný šrot. Extrahovaný šrot je produktem pro výrobu krmných směsí. Surový olej se dále upravuje rafinací.

Surový řepkový olej je v dalších krocích technologie výroby podroben procesu odslizení (degummingu), při kterém se z oleje oddělují fosfatidy. Proces degummingu probíhá tak, že se k oleji dávkuje okyselený roztok vody, fosfatidy hydratují a z oleje se odstraňují na odstředivkách.

Podíly volných mastných kyselin se z oleje odstraňují v procesu neutralizace, kdy se olej mísí s roztokem louhu a neutralizované volné mastné kyseliny se oddělují v podobě mýdlového kalu (soapstock). Jiným způsobem odstranění volných mastných kyselin z oleje je fyzikální rafinace, která odděluje tyto kyselé složky pomocí vodní páry za vysokých teplot a vakua.

Dalším krokem rafinace je bělení olejů, které obvykle probíhá za použití absorpčního prostředku, na jehož povrchu se zachycují v oleji obsažená barviva. Absorbent se z oleje odstraní filtrací.

Konečným stupněm rafinace olejů je deozodorace, jejímž cílem je odstranit látky, které jsou nositeli nežádoucí vůně a chuti. Tento proces odstranění převážně těkavých látek se provádí vodní parou za vakua. Získaný rafinovaný olej bývá obvykle chuťově neutrální a čirý.

Řepkový olej podle stupně opracování je používán:

  •  jako přímá potravina ve studené i teplé kuchyni,
  •  jako součást výroby potravin v potravinářských oborech,
  •  jako surovina a součást produktů v kosmetické výrobě, výrobě léčiv,
  •  jako součást biologicky odbouratelných průmyslových maziv,
  •  jako surovina k výrobě metylesteru řepkového oleje MEŘO, který je součástí vyráběné motorové nafty.