Biomasa je téměř jakákoli hmota organického původu, ať už rostlinného či živočišného. V kontextu s energetickými zdroji se většinou jedná o dřevní odpad, slámu a další zemědělské zbytky a odpad, ale i exkrementy užitkových zvířat. Spalování biomasy nevede k zvyšování CO2 v atmosféře, protože množství CO2, které biopaliva uvolní procesem spalování do atmosféry, je vyrovnáno množstvím CO2, které na sebe rostliny každoročně naváží v procesu fotosyntézy a uloží ve formě biomasy. Biomasa je hlavně obnovitelný zdroj energie. Spalováním biomasy nedochází k vyčerpávání neobnovitelných zdrojů energie, jako je uhlí, zemní plny nebo ropa.