Certifikace dle mezinárodního systému ISCC EU - International Sustainable and Carbon Certification, byla schválena Evropskou komisí jako jedno z mezinárodně uznatelných dobrovolných schémat certifikace udržitelnosti biopaliv.

Biomasa (řepkový olej) je jedním z hlavních zdrojů obnovitelné energie. Její potenciál spočívá v přínosu ke zmírňování dopadu klimatických změn a snižování závislosti na ropě. Při používání biopaliv dochází k redukci emisí skleníkových plynů a v porovnání s klasickými fosilními palivy vykazují biopaliva lepší biologickou odbouratelnost.

GMP+ „Good Manufacture Practice“ - „Správná výrobní praxe“, je jedním ze systémů, jehož účelem je zvyšování bezpečnosti krmiv. Spočívá ve vytvoření dokumentace pro prováděnou činnost – správné praxe a v dobrovolném zavázání výrobního podniku, že bude provádět výrobu podle tohoto standardu tak, aby vyrobená produkce byla bezpečná pro zvířata, lidi a životní prostředí. Nejvyšší stupeň bezpečnosti systému je certifikace GMP+, kdy nezávislý certifikační subjekt po provedené kontrole vydává tzv. Certifikační list/osvědčení, že výrobní podnik, který se zavázal dodržovat všechny podmínky GMP+, tyto podmínky dodržuje.